అమ్మా నాన్నల Love 29

By | September 15, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 29 నేను గమనించినా గమనించంట్టుగా, ఆపెళ్ళి తరవాత ఏమి జరిగింది అని అడిగింది. ఆపెళ్ళి లో ఒక పెద్ద తోట నే టెంటులు గా చేసి విడిది ఇచ్చేరుట. వదిన, వాళ్ళతో ఇక్కడ ఆడవాళ్ళ విడిది ఏదండీ అని అడిగితే, అలా ఉండదమ్మాయ్. ప్రతీ టెంటులోనూ పదిమంది పడతారు. ఎందులో ఇద్దరికి ఖాళి ఉంటే అందులో నువ్వూ నీమరిదీ పడుక్కొండి అందిట. మేము రాత్రి పదకొండు వరకూ చేసిన డెన్సుల వల్ల అలిసిపోయి టెంటులోకి వెళ్ళి పడుక్కున్నాను. నిద్ర పట్టెసింది. అరదరాత్రి జోరుగా ఉచ్చ వస్తూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలో తెలీక మరిదిని లేపాను. ఇద్దరం టెంటు బయటకు వచ్చాం. టెటులో అందరూ నిద్రపోతున్నారు. కానీ టెంటుల మద్య వెన్నెల్లో ఎన్నో జంటలు. తోట చివర ఉచ్చ పోసుకొనే చోటకి వెళ్ళే లోపల పది జంటలైనా ఉంటాయి. నోతిలో నోరు పెట్టి ముద్దుపెట్టుకున్న ఒకటి రెండు జంటలే అక్కడ అందరికన్నా సంసారపక్షంగా ఉన్నాయిట. మిగిలినవన్నీ పక్కన బట్టలు గుట్ట్గా పెట్టుకున్నవేనట. వీళ్ళని ఎవరూ పట్టీంచుకోవట్లేదుట. అప్పుడు అక్క మరిది, వదినా, నీకు ఇబ్బందిగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *