అమ్మా నాన్నల Love 3

By | May 28, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 3 ఘాట్ రోడ్డులోంచి వాళ్ళ తండావైపు నడక దారి మొదల్యే చోటికి వచాకా, కిల్లిగాడితో నేనన్నాను, ఇంకో గంటే కదా, నేను ఒక్కణ్ణి డ్రైవు చేసుకుంటూ వెళిపోతాను. నువు మీపిన్నికి సాయం వెళ్ళు అని. వద్దుదొరా, మాపిన్ని ఒక్కర్తీ వెళిపోగల్దు. వెన్నెలరాత్రులే కనక తేనెకోసం మావోళ్ళు అడివంతా ఉంటరు. నేను కేకేస్తే ఎవురో ఒకరు వొస్తారు. అన్నాడు.  నాకు వెళ్ళడానికి తొందర్లేదు, ఒక పదినిమిషాలు ఆపుతాను. మీపిన్నిని ఎవరో ఒకరి సాయంగా పంపి రా అన్నాను. దానికి వాడు, లారీ కేబ్ పైకెక్కి, కూఅని కూతపెట్టి, నాలుగు పర్లాంగుల అవతలనుంచి

పూర్తి ఆడియో స్టోరీ వినడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *