అమ్మా నాన్నల Love 32

By | September 18, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 32 నాన్న కౌగ్ట్లో ఉన్న అక్క, నాన్నని అడిగితే, సమాధానం అమ్మ చెప్పింది. అంటే ఇద్దరికీ చ్ప్పింది. ఇందులో ఇన్ని బూతులతో పాటు, మామిలిని ఆమోదించించారన్న బరోసా కూడా ఇచ్చింది. నేను థేంక్స్ డాడీ అన్నాను. ఎందుకంటే మాగదిలోకి నగ్నంగా రావలన్న నిర్ణయం నాన్నదే. మమ్మలిని మందలించకూడదు అన్న నిర్ణయమూ నాన్నదే. అమ్మ దెంగించుకుందికి నేలమీదకి వంగితే ఆపినదీ నాన్నే. అప్పుడూ ఆపకపోతే మేము లైటు వేసేసరికి వాళ్ళు దెంగించుకుంటుంటే ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉండేది. అవున్రా కన్నా. మీనాన్న కి నేను కూడా థేంక్స్ చెప్పాలి. బంగారం లాంటి పిల్లలిని మేము తొందరపడి ఏది అన్నా, మీ చదువులూ, కెరీర్ లూ పడవుతాయి. మరి మేము చేస్తున్నది తప్పుకాదా, అమ్మా? అక్క అడిగింది. మీనాన్నా నాకు, చెప్పిన సంఘటనలూ,  బట్టి, ఏకుటుంబమైనా, సమాజం ఆమోదించని వ్యవహారాలు గడపదాటకుండా చుసుకుంటే, ఆ విలువలు పాటించకపోయినా కుటూంబగౌరవానికి వెంట్రుకవాసి కూదా నష్టం లేదు అనే కథలు కొన్ని చెప్పేరు. హాస్పెటల్లో డిప్రెషన్ తో జాయినైన పేషెంట్ల

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *