అమ్మా నాన్నల Love 6

By | June 5, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 6 ఆరాత్రి తల్లి చూడకుండా మరో ముంత కల్లు పట్టించేసాడు. బావకూడా తల్లికి రోజూకన్నా ఎక్కువ కల్లు పట్టీంచేసాడు. భోజనాలు అయి, తల్లి మత్తుగా పడుక్కొని రారా అల్లుడ అని పిలిచింది. బావ వీణ్ణి ముందుకు తోసేడు. వీడి మంచం పైకి ఎక్కకుండా, మంచం పక్క తల్లి తలదెగ్గిర కూర్చొని సన్ను కుడవసాగేడు. కల్లుమత్తులో తల్లి చేతులు కూడా వీడి తలమీద వెయ్యలేకపోయింది, లేకపోతే చీకుతున్నది అల్లుడు కాదని అర్ధం అయ్యేది. చేతులు కదపలేకకపోవటంతో, నోరుసైజు తెలీక అల్లుడే చీకుతునాడనుకుంది. గుడిసె అంతా చిరు చీకటీ వల్ల కళ్ళు చికిలించుకొని చూస్తేనే కనపడుతుంది. అసలు కల్లుమత్తులొ కళ్ళే తెరవని తల్లికి తెలీదు. నెలలు నిండూ తున్న కిల్లీ గాడీ అక్క, సైలెంటుగా చోద్యం చూస్తోంది. ఎందుకంటే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *