అమ్మా నాన్నల Love 7

By | June 7, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 7 వేరే గుడిసెలో పడూక్కున్న కిల్లీగాడికి ఏడుపు ఆగింది గానీ నిద్ర పట్తలేdఉ. తన్a గుడిసెలో ఏమైపోతోందో అని భయం, ఆత్రుత వల్ల, మెల్లగా లేచి, వీడి గుడెసెకి వచ్చి, బయట గోడపక్కన తన తల్లి మంచం ఉన్న గోడని ఆనుకొని నిలుచున్నాడు. మాటలు వినపడుతున్నాయి. తమ్ముడి ఏడుపు ఆగింది. అక్క కూడా పడుక్కున్నట్టుంది. అమ్మ బూతులు, చెళ్ళు చెళ్ళుమన్న దెబ్బలూ వినపడుతున్నాయి. బావ అది కాదతా ఐద్ కాదత్తా అని సముదాయిస్తున్నాడు. జాగ్రత్తగా గోడకీ పూరిగుడెసి పైకప్పుకీ మద్య తలపెట్టి చూసేడు. తడకల్లోంచీ పడుతున్న వెన్నెలాల్ల చిరు వెలుగు లో అంతా మసగ్గా కనపడుతోంది. తమ్ముడూ నిదపోయినా, అక్క కళ్ళు
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *