అమ్మా నాన్నల Love 17

By | July 15, 2020
telugu audio sex stories అమ్మా నాన్నల Love 17 చిన్న తాతయ్య ఫ్లేష్ బేక్ ఒరేయ్. ఇది పందొమ్మిదివందల ఎనబై. అంటే నాచిన్నతనం పంతొమ్మిదివందల ఇరవైకన్నా కొంచెం ముందుది. నేను పెళ్ళయేకా మలేషియా వచ్చేను గనక ఇప్పుడు చెప్పబోయేది అంతా, ఇండీయాలో, తమిళనాడూ, కర్నాటకా ప్రాంతం మధ్యలో జరిగింది. మాది పల్లెటురు. కానీ పూర్తి మైదాన ప్రాంతం. మాకు ఓపక్క తూర్పున టౌన్. పడమరకి వెళితే, నాలుగైదు మైళ్ళు అవతల  పల్చటి అడివి మద్యలో ఊళ్ళూ, ఇంకా పడమటికి వెళ్తే, చుట్టూ దట్టమైన అడీవి, మద్యలో ఊరూ, ఊరికీ అడీవికీ మద్య పొలాలూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకంటే, మన కుటుంబాల్లో రంకు ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారా,

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *