అమ్మా నాన్నల Love 21

By | July 23, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 21 వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసే. జమిందారీ గుద్దబలుపు. ఒకసారి నీకు కడుపు చేస్తే ఇంక నీమీద కన్ను ఉండదు, రంకు సంతానం గనక రహస్యంగా చాలా మేలు చేస్తాడు. నువ్వు నీ బెత్తెడు పొలంతో ఆలా సంసారం చెక్కబెట్టుకోవచ్చు. పంటా పాడీ కనపడే ఆస్తులు. పూకు కనపడని ఆస్తి. గుట్టుగా వాడూకొని, పంటా పాడీ పెంచుకోవాలి అంది. అంటునే, ఇద్దరు తల్లులకీ, ఐదుగురు తంద్రులకి పుట్టిన సంతానం కన్నా మన కథల్లో వీరులే లేరు. అలాగే మన కుటుంబంలోకి జమిందారు రక్తం రానీ. అంది, నానమ్మ. దివాణం గుమస్తా వారానికోసారి మా ఊరొచ్చి, పొలం, సరిహద్దులు కొలిపించడనికో, కంచె వేయించడానికో తన మనుషులిని పొలాల్లో పెడితే, నువ్వుఊడా అక్కడూండాల్రా నాయినా నై నానమ్మ నాన్నని పొలానికి తోలేది. దివాణం గుమస్తా మా ఈంట్లో సేదతీరేవాడు. మరో మూడు నెలల్లో అమ్మ నెలతప్పింది. మా పెద్దతమ్ముడు పుట్టీసెరికి జమిందారు గుమస్తా, ఆ ఐదెకరాలకీ దివాణం కర్చుతో కంచె పెట్టీసేడు. ఏడాది పుట్టినరోజప్పుడు ఆక్షింతలుకోసం దివాణానికి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *