అమ్మతనం 8

By | July 30, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 8 ఇందు : సిగ్గుపడుతూనే కిందకువచ్చి , అత్తయ్యగారి ప్రక్కన కూర్చుంది . అత్తయ్యగారూ ........ 10 రోజుల్లో సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ exams - రేపు ఉదయం ఊరికి వెళతాము ఇంకా ఏమీ చదువుకోలేదు . అత్తయ్యగారు : కనీసం నెలరోజులైనా ఈ అత్తయ్యతోపాటు ఉంటావని ఆశపడ్డాను ఇందూ ......... చారు అంటీ : నాగాంబ ....... కన్నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయే , అత్తయ్యగారు : లేదు లేదు లేదు , exams ముఖ్యం అని కన్నీటిని తుడుచుకున్నారు . ఇందు : అత్తయ్యగారూ ........ మేమంటే ఇంత ప్రేమ అని తెలియదు , exams ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడే ఉంటాను . అత్తయ్యగారు : నా బుజ్జి కోడలు exams రాయలేదంటే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *