అమృతమయం 24

By | July 10, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 24 W: మేడమ్ వదిలేయండి.  మేము మీ ఖరీదైన ఫోన్‌ను తిరిగి ఇచ్చాము మరియు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పే మర్యాద లేదు, పైగా మీరు మాపై దొంగిలించారని ఆరోపించడం ప్రారంభించారు. A: నన్ను క్షమించండి... దయచేసి నాతో కారు దగ్గరకు రా... నేను మీకు కొంత డబ్బు ఇస్తాను. W: మేడమ్... ఇదే మీ డబ్బు యొక్క అహంకారం, మీరు డబ్బుతో ఏదైనా కొనొచ్చు... నాలాంటి పేదవాన్ని కూడా. A: హే...దీని అర్థం అది కాదు, నేను మీకు గిఫ్ట్. W: మీరు నిజంగా నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడే ఇవ్వండి. A: కానీ నా పర్స్ నా కారులో ఉంది, మీకు ఇక్కడ ఎలా ఇవ్వగలను W: మీరు టిప్ ఇచ్చేటప్పుడు...  చేసినట్లు... ఇప్పుడు చేయవచ్చు. అదే నాకు గిఫ్ట్. A: అప్పుడు తాగిన మత్తులో  ఉన్నాను కాబట్టి చేశాను. W: సరే... ఇప్పటికైనా ఒప్పుకోండి మేడమ్... మమ్మల్ని మీకు కావలసిన విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మళ్లీ మాకు దొంగతనం అంటగడతారు. దానిని వదిలేయండి మేడమ్... పదండి... కిందికి వెళ్దాం. A: నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు... నిజంగా నా ఉద్దేశ్యం  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *