అందమైన మాయ 53

By | October 12, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 53 కిరీటి,మిత్రులు డిగ్రీ రెండవ సంవత్సరం పరీక్షలు పూర్తి చేశారు. వేసవి సెలవులు ప్రారంభం అవుతూనే ఎప్పట్లానే స్నేహితులు కలిసి చుట్టుపక్కన ఊర్లని, పట్టణాలని దున్నేసి వద్దామనుకున్నారు. కానీ కిరీటి మటుకు ఊరెళ్తున్నానని చెప్పి ఒక నెలరోజులపాటు ఎక్కడికో వెళ్ళాడు.అలా వెళ్లే ముందు వాడికి, శైలుకి మరో కలహం వచ్చింది. శేఖర్ దగ్గరకి నెలరోజులపాటు వెళ్తున్నా అని చెప్పేసరికి భగ్గున మండిపడింది శైలు. ‘ఒరేయ్, కాలేజీలో రాసుకు పూసుకు తిరిగితే నేనేమీ అడగలేదు. ఇప్పుడు నెల్నాళ్లపాటు ఎందుకురా అతని దగ్గరికి’ అని నిలదీసింది కిరీటిని. కిరీటి నిట్టూర్చి ఆమెని సముదాయించి కూర్చోబెట్టాడు. ‘శైలూ, నేను ఎప్పటిదాకా ఈ వూళ్ళో వుండగలను, చదువు పూర్తయ్యాక నాకు ఇక్కడ ఏం వుద్యోగం వస్తుంది? మీ ఇంట్లోనో నా ఇంట్లోనో మన విషయం ఎత్తాలి అంటే నాకు ఏదో పిచ్చి వుద్యోగం వుంటే చాలదు కదా. బైట ఎలాంటి అవకాశాలు వున్నాయో తెలుసుకోవడానికి అతనివెంట తిరుగుతున్నాను’ అని వాడు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *