నిర్మల టీచర్ 17

By | December 18, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 17 "లేదు నిర్మలా..మా మావ నీకు ఇవ్వకుండా తినను అని భీష్మించుకు కూర్చున్నాడు...చూడు..నేను నీకు ఇచ్చానో లేదో అని ఎలా చూస్తున్నాడో" అని కిటికీ లో నుండి వాళ్ళ ఇంటి వైపు చూపించింది. అక్కడ బయట పంచ లో నిలబడి ఇటువైపు చూస్తున్నాడు రెడ్డి. బనియన్ మీద ఉన్నాడు. నిర్మల అటు తిరగ గానే చెయ్యి ఊపాడు. తనకి తెలీకుండానే నిర్మల కూడా చెయ్యి ఊపింది. " ఆబో..ఇంకా చాల్లే...మీ మొగుడు పెళ్ళాల సరసాయాలు..."అంది నిర్మల నిష్ఠురం గ. మొగుడు పెళ్ళాలు అన్న మాట వినగానే నిర్మలకి ఎక్కడో తగిలింది. కానీ మల్లి తన ప్రమేయం లేకుండానే వీళ్ళ మాటల మాయలో పడిపోతున్న అనే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *