నిర్మల టీచర్ 2

By | November 16, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 2 ఈ జాకెట్ కి లైనింగు వెయొద్దని చెప్పాను కదా....వెసావు" అన్నది కొపమ్ గ.."టీచర్.ఽఅ గుడ్డ చాలా పల్చగా ఉన్ది.అన్దుకె వెసాను" అన్నాడు. "వెసుకునెది నెను కదా బాషా" అని అనడము తొ ఇంక ఎమి అనలెక బాషా ఆ జాకెట్ తీసుకొని విసుగ్గా బయటకి వచ్చి సైకిల్ తీసాడు. బడి లొ నుండీ బయతకి రాగనె అకడె గెదె లకి గడ్డి వెస్తున్న సుబ్బరెడ్డ్య్ చూసి "ఎన్ది బాషా..మల్లి వచావు" అనడము తొ , దానికి బాషా "ఎమి చెప్పమంటరు ..చెప్పమంటారు రెడ్డి గారు..టీచరమ్మకి వయసు పెరిగిన సోకు తగ్గలెదు" అన్నాడు వెటకారము గ నవ్వుతూ. టీచరమ్మ అన్న మాట వినగనె సుబ్బరెడ్డి వల్లు మల్లి వెడెక్కిన్ది. వెంటనె" లొపలికి పోదము ర..కొంచము యెండ తగ్గినాక పొదువు గాని" అంటు ఇద్దరు లొపలికి వెల్లారు. సుబ్బరెడ్డి ఈజి చెయిరు లొ కూర్చుని బాషా కి కుర్చి ఇచాడు. పక్కనె మంచమ్ మీద ఉన్న చుట్ట తీసుకొని అంట్ంచుకొని గ ట్టిగ ఒక దమ్ము లాగి వదిలి " ఎన్ది...సొకు.గీకు అంటున్నావు...ఎన్ది సంగతి" అనాడు చిన్నగా నవ్వుతూ. వెంటనె బాషా కుర్చి దగరకి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *