నిర్మల టీచర్ 3

By | November 19, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 3 బ్రా సహకారం తొ లెచి ఉన్నాయి. బ్రా వెయకపొవదడం వల్ల కొతిరథన్మ్ స్థ్ననాలు నిర్మలమ్మ కన్నా ఇంకా జారి ఉన్నాయి. నిర్మలమ్మ కి రెండు చంకల దగ్గర బాగా చెమట పట్టి ఉంది. పల్చటి జాకెట్, బయటకి కనిపిస్తున్న బ్రా,కాటన్ చీర...కళ్ళద్దాలు,చంకలొ చెమట....ఒక మగవాడికి ఇంతకన్న రెచ గొట్టడానికి ఇంక ఎమి కావలి అనుకుంది మనసులొ. "ఓ నిర్మలమ్మొ...ముగ్గురు వాడినా...ఇంకా...పవరు పొలెదులా ఉంది వాటికి.."అంది అదో రకంగ నవ్వుతూ. నిర్మలమ్మ కి అర్ఢం కాక "వెటి గురించి అమ్మ మీరు చెప్పెది"అంటు చుట్టు వెతుకుతూ ఉంది. "హా..హా...పిచి నిర్మలా....నెను చెప్పెది నీ గుండెల మీద ఉన్న తిరపతి లడ్లు గురించి" అంది పెదగా నవ్వుతూ.నిర్మల అసలు ఓహించలెదు. షాక్ కొట్తిన దానిల అలగె ఉంది పొయింది. ఆ రైక చూడు...తడిచి పొయి...పిగిలెలా ఉంది" ఆ మాటలకి ఈ లోకంలొకి వచింది నిర్మల. ఎమి అనాలొ అర్ధం కాక సిగ్గు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *