నిర్మల టీచర్ 4

By | November 21, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 4 మొగుడి చెవిలో "చూసావా...లంజదాని కొవ్వు..... వీటికి అన్ని ఉంటే భూమి మీద నిలబడవు..." అని చెప్పి కోపాని అణుచుకోని బలవంతం గా నవ్వు మొహం పెట్టి "ఏంటి నిర్మలా..మీ వాళ్లు " అని సర్దుకొని "మీ ఇంట్లో వాళ్లు సుట్ట తాగరా" అని...."మనం వంట గదిలోకి పోదాం.రా" అని లోపలికి తీసుకెళ్లింది. లోపలికి వెళ్లాక “చీర కట్టుకో…అన్నం తిందుగాని"అంది కోటిరత్నం లాలనగా. దానికి నిర్మల "అమ్మో...ఇప్పుడా....ఎమి అనుకొవద్దు...రెపే కట్టుకొని నీకు చూపిస్తా.." అంది బతిమాలినట్టుగా. "అది కాదు నిర్మలా...నిన్నటి నుండి మ మావ...నీకు ఈ చీర చాలా బాగుంటది....పంతులమ్మ కి ఈ రంగు బలే ఉంటది" అని తెగ చెప్పాడు. దగ్గర ఉండి మరీ కుట్టించాడు కదా..అయన కూడా చూస్తాడు అని" అంది కొంచం బతిమాలినట్టుగా... కోటిరత్నం అంత మనిషి తనను అలా బతిమాలుతుంటే నిర్మలమ్మ మనసు గర్వం తో పొంగిపోఇంది. ఇంతకన్నా బెట్టు చెస్తె ఆ మర్యాద

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *