నిర్మల టీచర్ 49

By | March 1, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 49 "నాకు ఆలా అలవాటు లేదు పంతులు గారు।।అలంటి అవసరం ఎపుడు రాలేదు,,,అత్తయ్య వచ్చా ఏవో ఒకటి చెయ్యాలి"అంది,,,అపుడు ఆచారి " లావణ్య,,ఒకటి అడుగుతా నిజం చెప్పు,,,అసలు ఆ రెడ్డి కి మీ త కి ఏంటి పని।।నాకు ఎదో అనుమానం గ ఉంది,,నువ్వు మల్లి ఏమి అనుకోవద్దు "అనడు, లావణ్య కి ఆచారి దగ్గర నిజం దాచాలి అనిపించలేదు,,ఎందుకంటే ఆచారి ఆ ఒరలో పెద్ద మనిషి,,ఎవరి దగ్గర ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడాడు అని ఆమెకి తెలుసు,,దానికి తోడు వయసులో కూడా పెద్దవాడు,,అయన దగ్గర దాచడం ఎందుకులే అనిపించి "చారి గారు। ।మీ దగర దాచేదేముంది,,,రెడ్డి గారికి అత్తయ్య ఇష్టం,,,రత్నం ఆంటీ ద్వారా కబురు పెట్టి పిలిపించుకున్దు,,,"అని సింపుల్ గ రెండు ముక్కల్లో చెప్పేసింది" మల్లి ఎవరితో,,,చివరికి అత్తయ్య తో కూడా ఏ విషయం అనకండి,,మీరు అనరులే" అంది వతి పలుకుతూ,,, ఆమె ఆలా చెప్పాం తో ఆచారికి పంచలో గూటం నిగిడింది,,,నిర్మలమ్మ మీద అనుమానం ఉన్న అది ఇపుడు నిరూపణ అయింది,,,ఒక్కసారి వాళ్ళు వీడెకింది,,,,,ఇంతలో బాషా జాకెట్లు ఇవ్వడానికి బడి దగ్గరకి వచ్చాడు,,బాషా ని చూడగానే లావణ్య కి కొంచం టెన్షన్ పుట్టింది,,కానీ అదే సమయం లో మంచి అవకాశం ల కూడా అనిపించింది,,ఇంట మంది
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *