సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 8

By | April 12, 2021
telugu sex stories సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 8 రౌండ్స్ పూర్తి చేసుకొని వచ్చాడు కైళాష్. ఇంతలో లంచ్ టైం అయ్యింది. ఆ రోజు లంచ్ తేకపోవడం వల్ల కాంటీన్ కి వెళ్ళాడు కైళాష్. అప్పటికే అక్కడ చాహ్నవి ఉంది. కైళాష్ ని చూసి పలకరించింది "ఏంటి ఇవ్వాళ లంచ్ తెచ్చుకోలేదా?" "లేదు.. అమ్మా వాళ్ళు ఊరిలో లేరు అందుకే..." "హాయిగా పెళ్ళి చేసుకుంటే ఏ బాధ ఉండదు కదా" "హుం" అని చిన్నగా నవ్వి "ఏమైనా తెచ్చుకుంటా ఉండు" అని చెప్పి ఫుడ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాడు. ఫుడ్ తెచ్చుకొని చాహ్నవి కూర్చున్న చోటకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. భోజనం చేస్తుండగా కైళాష్ ఫోన్ మోగింది. చూస్తే చందన ఫోన్ చేస్తోంది. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి "హల్లో" అన్నాడు "అన్నయ్య నాకు కంపనీ నుండి మెయిల్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *